Sia RAAK Data2SUCCESS

Bedrijfsanalyse inzet sociale media bij productonwikkeling in het MKB


Deze analyse is ontwikkeld door Zuyd Hogeschool, TU/e en MKB Limburg onder een SIA/RAAK project. Het doel van deze scan is dat u kunt bepalen in welke mate uw organisatie klaar is om sociale media in te gaan zetten ten behoeve van nieuwe productonwikkeling.

In deze scan beantwoordt u een aantal vragen die van belang zijn om uw profiel te bepalen. Na het invullen zullen de resultaten direct naar uw mailadres worden gestuurd.

Het is van belang dat u alle vragen beantwoordt om hiermee een zo nauwkeurig mogelijk profiel te verkrijgen.

De resultaten van deze quickscan kunt u combineren met de toolbox die u kunt downloaden. Hierin staan methoden om op de verschillende onderwerpen te verbeteren indien dat nodig is.

Om u de resultaten van deze quickscan te kunnen toesturen vragen we om uw naam en mailadres hiernaast in te vullen. Deze resultaten zult u namelijk niet op het scherm te zien krijgen. Zonder deze gegevens is de scan niet in te vullen

Uw bedrijfsnaam
Uw email adres
De sector waarin uw bedrijf werkzaam is Maakindustrie
Dienstensector
Zorgsector
ZZP
Andere overheid
Andere


Mate gebruik en ervaring met sociale media


In welke mate maakt uw bedrijf actief gebruik van sociale media (bijvoorbeeld voor het systematisch verzamelen en verspreiden van informatie?

Hoeveelheid
1 = zeer weinig; 7 = zeer veel

1 7

Intensiteit
1 = zelden; 7 = intensief

1 7


Hoe lang maakt u al gebruik van sociale media?

Minder dan een half jaar
Half jaar tot 1 jaar
1 tot 2 jaar
2 tot 3 jaar
Meer dan 3 jaar

Hoe vaak maakt u gebruik van sociale media?

Meerdere keren per dag
1 keer per dag
1 keer per week
1 keer per maand
een paar keer per jaar
helemaal niet


Hoe beschrijft u uw rol mbt sociale media en innovatie in uw bedrijf met externe partijen (1 antwoord)

Creator: creëert webpagina’s, blogs, uploads videos
Critic: geeft commentaar op blogs en post reviews
Collector: gebruikt RSS en voegt ‘tags’ toe aan websites om informatie te verzamelen
Joiner: onderhoudt profiel en sociale netwerk sites (e.g. Facebook, Linkedin etc)
Spectator: leest blogs, bekijkt video's en luistert naar podcasts
Inactives: is online, maar participeert niet in sociale media
Ik gebruik geen sociale media


Van welke sociale media maakt uw bedrijf gebruik?
Meerdere antwoorden zijn mogelijk

Online fora en/of weblogs
LinkedIN groepen
Facebook/Twitter
Open innovatie platforms (door derden aangeboden panels om vragen uit te zetten waar respondenten met elkaar kunnen praten)
Ideeën wedstrijden (winnaar ontvangt een prijs voor het beste idee)
Online groepen van eigen klanten (klant community)
Anders
Wij gebruiken geen sociale media

Vormen, structuren en routines binnen de organisatie


In hoeverre is kennis-uitwisseling belangrijk binnen uw bedrijf? Geef aan in hoeverre u zich in de volgende stellingen kunt vinden.
1 = helemaal niet; 7 = helemaal wel

In ons bedrijf worden ideeën tussen afdelingen uitgewisseld.
1 7

We hebben regelmatig vergaderingen met verschillende afdelingen om nieuwe ontwikkelingen, problemen en behaalde resultaten uit te wisselen.
1 7

Onze werknemers wisselen hun kennis en delen informatie graag met collega’s.
1 7


In ons bedrijf is het zo dat mensen van R&D en Marketing:
1 = niet mee eens; 7 = mee eens

elkaar vaak ontmoeten
1 7

op een open manier communiceren
1 7

goed samenwerken om innovatie- en projectdoelen te realiseren
1 7

in goed overleg hun visies delen bij het nemen van beslissingen
1 7


In hoeverre is er toegang tot nieuwe kennis binnen uw bedrijf? Geef aan in hoeverre u zich in de volgende stellingen kunt vinden. 1 = zeer weinig; 7 = zeer veel

We werken in multidisciplinaire teams zodat we van elkaar kunnen leren
1 7

Is er gelegenheid om kennis te verbreden en te verdiepen rondom product/dienst ontwikkeling.
1 7


Heeft u bedrijf een sociale media code voor het personeel?

Ja
Nee

Verantwoordelijkheid en tijd voor sociale media


Geef aan in hoeverre u zich in de volgende stellingen kunt vinden voor uw organisatie 1 = Helemaal niet mee eens; 7 = Helemaal mee eens

We hebben minimaal één persoon die zich bezighoudt met sociale media
1 7

We hebben minimaal één persoon die veel affiniteit heeft met sociale media
1 7

We hebben minimaal één persoon die de technische kennis heeft voor het onderhoud van sociale media
1 7


Hoeveel tijd krijgt uw personeel voor het gebruik van sociale media voor bedrijfsdoeleinden?

Gemiddeld 30 min per week
Gemiddeld 1 uur per week
Gemiddeld 30 min per dag
Gemiddeld 1 uur per dag
Geen tijd

Ondersteuning directie


In uw bedrijf is:
Beantwoord de stellingen
1 = helemaal mee oneens; 7 = helemaal mee eens

De directie is betrokken bij alle grote beslissingen m.b.t. sociale media
1 7

De directie gelooft in de kracht van sociale media
1 7

De directie is geïnteresseerd in de voortgang van sociale media activiteiten
1 7

Er is een open innovatiestrategie die gebruik van sociale media stimuleert en dit wordt nadrukkelijk uitgedragen door de directie
1 7


Strategie


Voor welke doeleinden zet uw bedrijf sociale media in?
Meerdere antwoorden zijn mogelijk

Product ontwikkeling
Marketing (acties/promoties, brand verbetering etc.)
Klantenservice
Om op de hoogte te blijven van wat er gebeurt

Waarom gebruikt u sociale media (meerdere antwoorden mogelijk)?
Meerdere antwoorden zijn mogelijk

Betere marketing van onze producten/diensten
Feedback van klanten
Facebook/Twitter
Klantenbinding
Interne vraagstukken door externen op laten lossen
Verbeteren van producten/diensten door input van klanten
Samen met klanten nieuwe producten/diensten ontwikkelen

Visie ten opzichte van open innovatie


In hoeverre is de samenwerking met externe bronnen verankerd in de normen en waarden binnen uw bedrijf? Geef aan in hoeverre u zich in de volgende stellingen kunt vinden.
1 = helemaal niet mee eens; 7 = helemaal mee eens

We hebben een bedrijfscultuur waarin we proberen waar nodig om samen te werken met externe partijen (klanten, leveranciers, experts, concurrenten en/of publieke en commerciële onderzoeksinstellingen)
1 7

We beseffen dat niet alle slimme mensen bij ons werken en dat daarom samengewerkt moet worden met mensen van buiten onze organisatie
1 7

Het is onze overtuiging dat samenwerken met externe partijen essentieel is bij innovatie, omdat deze samenwerking leidt tot betere nieuwe producten
1 7


Geef aan in hoeverre u zich in de volgende stellingen kunt vinden.
1 = helemaal niet mee eens; 7 = helemaal mee eens

Wij geloven erin om New Product Development (NPD) systematisch samen met klanten uit te voeren.
1 7

Wij vinden snelle klantfeedback belangrijk in alle fasen van de NPD.
1 7

Wij zien NPD als een constant verbeteren/experimenteren met klanten.
1 7

Klantkritiek op onze nieuwe concepten en producten zien we als leerzaam, niet als lastig.
1 7

Wij testen altijd onze nieuwe producten met/bij klanten.
1 7

Voor ons is het belangrijk eerst iets te ontwikkelen en het dan pas aan de klant te tonen.
7 1


In hoeverre maakt uw bedrijf gebruik van externe bronnen bij de ontwikkeling en/of het op de markt brengen van nieuwe technologieën en producten?

1 = Zeer weinig; 7 = Zeer vaak 1 7

1 = Op ad-hoc basis; 7 = Systematisch 1 7


Van welke netwerken maakt uw bedrijf gebruik voor kennis interactie?
Meerdere antwoorden zijn mogelijk

Vrienden netwerk
Experts netwerk
Klanten netwerk
Onderwijs instellingen
Concullega ’s
Geen enkel netwerk
Anders
Wij gebruiken geen sociale media

Liep uw bedrijf de afgelopen drie jaar tijdens de productontwikkeling tegen vragen aan die u niet intern kon beantwoorden en waar u dus externe bronnen heeft geraadpleegd?
Meerdere antwoorden zijn mogelijk

Ja, voor technisch georiënteerde vragen
Ja, ten behoeve van klantbehoeften
Ja, ten behoeve van ideeën
Ja, om producten te testen
Ja, om andere redenen
Nee

Ambitieniveau


In welke fase in het nieuw product ontwikkelproces zou u crowdsourcing (het betrekken van een grote groep uit de omgeving) in willen zetten?
Meerdere antwoorden zijn mogelijk

Begin (bv bij de specificatiefase)
Midden (bv tijdens het ontwikkelen zelf)
Einde (bv tijdens de testfase)
Geen idee
Helemaal niet


Waarvoor wilt u sociale media in gaan zetten?
Meerdere antwoorden zijn mogelijk

Product ontwikkeling
Marketing
Klantenservice

Wat wilt u bereiken in de toekomst met de inzet van sociale media (meerdere antwoorden mogelijk)
Meerdere antwoorden zijn mogelijk

Betere marketing van onze producten/diensten
Feedback van klanten
Klantenbinding
Interne vraagstukken door externen op laten lossen
Verbeteren van producten/diensten door input van klanten
Samen met klanten nieuwe producten/diensten ontwikkelen


Welke externe partijen zou u willen bereiken met sociale media (meerdere antwoorden mogelijk)?
Meerdere antwoorden zijn mogelijk

Klanten
Experts
Leveranciers
Geen


Op welke vlakken bent u van plan te investeren om sociale media te integreren in uw bedrijf? Geef uw ambitie aan: 1=laag, 7=hoog

Aanpassen van NPD processen voor de input van klanten
1 7

Ontwikkelen van een sociale media code
1 7

Sociale media op een systematisch manier onderdeel maken van de bedrijfsvoering
1 7

Inhuren van personeel om zich bezig te houden met sociale media
1 7

Onze sociale media meer interactief (ontvangen en verzenden) maken
1 7

Trainingen voor werknemers over sociale media
1 7


Wat wilt u mee aan de slag gaan m.b.t. sociale media? Geef uw ambitie aan: 1=weinig, 7=veel

Mogelijkheden creëren om sociale media te gebruiken voor NPD
1 7

Strategische sociale media doelen ontwikkelen
1 7

Zorgen dat de cultuur in het bedrijf sociale media uitdraagt
1 7

Vanuit de directie sociale media activiteiten ondersteunen
1 7

De rol van het bedrijf in de samenwerking met externe bedrijven verder ontwikkelen
1 7

Meer tijd investeren om de sociale media van het bedrijf te onderhouden en verder te ontwikkelen (Facebook, linkedIn etc van bedrijf)
1 7


Met de knop hieronder verstuurt u de antwoorden op uw vragen. De resultaten worden geanalyseerd en u krijgt uw persoonlijk profiel per mail toegestuurd. Bij dit profiel zit een advies die een leidraad is om te verbeteren op elk van de gewenste onderwerpen
.